Big5GB2312
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BELDAM 隙封迫紧材料
 
3235 系列阀及泵用迫紧
3408 系列阀及泵用迫紧
3435 系列高速泵用迫紧
9500 系列离心泵用迫紧
9501 系列齿轮泵用迫紧
4000 系列通用石墨迫紧
8300 系列通用石绵迫紧
GORE-TEX 系列通用迫紧
F901 系列食品用垫片
TRM 系列石化用垫片
160 系列石绵制船用垫片
184 系列橡胶制船用垫片
200 系列高温用云母垫片
TV 系列AS-568规格O型圈
TS 系列AS-568规格O型圈
S.3254系列石化用V型垫圈
4F100 系列FDA食品级管材
AS-568 规范明细